THUỐC THẢO DƯỢC HẠ MỠ MÁU HAMOBINGAP

  • Giải độc, tiêu thủng, tán ứ chỉ thống, khu trừ phong thấp.
  • Hạ cholesterol máu, hạ huyết áp